Monday, 21st June 2021,6:07:06am

Makluman Pengkuatkuasaan Kaedah-kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air & Pemasangan Paip) (Pindaan 2021)

Untuk makluman, pihak SPAN telah melakukan pindaan terhadap Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air dan Pemasangan Paip) 2014. Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air dan Pemasangan Paip) (Pindaan) 2021 telah mula berkuatkuasa pada 10 Mei 2021 kecuali peruntukan yang dinyatakan dalam subkaedah (3) yang akan mula berkuatkuasa pada 10 Mei 2023.

Salinan Kaedah-Kaedah Industri Perkhidmatan Air (Retikulasi Air dan Pemasangan Paip) (Pindaan) 2021 adalah untuk rujukan pihak Tuan/Puan.